Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów, domów i mieszkań na terenie Krakowa (warunki szczegółowe).

Definicje

Sleep Well Apartments in Cracow – spółka pod nazwa Instytut Serwisu Nieruchomościami sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (zwana również ISN sp. z o.o.)

Serwis – strona internetowa działająca jako domena www.sleepwellcracow.com

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Sleep Well Apartments in Cracow.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.sleepwellcracow.com jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji. Możliwe jest dokonanie rezerwacji online, poprzez email lub telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. W celu dokonania skutecznej rezerwacji usługi, klient dokonuje zgłoszenia on-line, mailem lub telefonicznie. Wstępne potwierdzenie rezerwacji wybranego obiektu przez Sleep Well Apartments in Cracow (informacja zwrotna dla klienta) dokonywane jest mailowo lub telefonicznie do 24 godzin od momentu zgłoszenia pod warunkiem dokonania wpłaty zadatku na konto spółki ISN sp. z o.o.

W razie braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24 h rezerwacja jest anulowana.
2. Zadatek za pobyt należy wpłacić na konto o numerze 55 1140 2004 0000 3702 7747 5775 lub inne wskazane w przez Sleep Well Apartments in Cracow.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego spółki ISN sp. z o.o.
4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty i rezerwacji oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
6. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za pobyt w gotówce osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy Sleep Well Apartments in Cracow a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie.
2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za odbiór kluczy.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za odbiór kluczy.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty wynikającej z dokonanej rezerwacji nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Sleep Well Apartments in Cracow- przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za wydanie/odbiór kluczy o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Sleep Well Apartments in Cracow na szkodę.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Sleep Well Apartments in Cracow.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mogących zamieszkać w obiekcie jest ograniczona według specyfikacji objętej charakterystyka obiektu (opisem obiektu). Klient zobowiązany jest do poinformowania Sleep Well Apartments in Cracow telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy w/w liczbę, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu, co nie zwalnia Klienta z dokonania zapłaty za cały pobyt.
2. W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy (lub pilot do garażu / karta wejściowa do budynku) Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, uznanych za powszechnie obowiązujących (lub uznanych obiektywnie jako właściwych) relacji dobrosąsiedzkich oraz utrzymywanie obiektu w stanie niepogorszonym.

V. Zmiany w rezerwacji

1. Zmiana terminu pobytu – po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje, istnieje jednak możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać tylko na ten sam obiekt i w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie (lub wynika to z cennika obiektu) wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużenie pobytu -termin pobytu można przedłużyć pod warunkiem braku istnienia innych rezerwacji i pod warunkiem dokonania dopłaty za pobyt. W tym celu należy powiadomić o tym fakcie Sleep Well Apartments in Cracow e-mailem bądź telefonicznie.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Sleep Well Apartments in Cracow o zmianie rezerwującego, podając nowe dane osoby przejmującej rezerwacje.

VII. Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy : serwisaw@wp.pl  lub contact@sleepwellcracow.com  bądź pod numerem telefonu  602 613 613  w terminie 7 dni od zakończenia pobytu.

VIII. Anulacje rezerwacji

1. W przypadku rezygnacji przez klienta z dokonanej rezerwacji (potwierdzonej) klient jest zobowiązany zawiadomić o tym Sleep Well Apartments in Cracow.
2. Anulacja rezerwacji odbywa się z zachowaniem zadatku w całości.
3. W przypadku nie pojawienia się klienta w wyznaczonym dniu i godzinie bez uprzedniej informacji Sleep Well Apartments in Cracow przysługuje prawo dochodzenia od klienta zapłaty całej należności za pobyt.

IX. Zwierzęta

Ewentualny pobyt zwierząt w obiekcie możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody od Sleep Well Apartments in Cracow – w zależności od charakterystyki danego obiektu. Za pobyt zwierząt w obiekcie może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 80 zł.

X. Wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Sleep Well Apartments in Cracow zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Klient ma prawo, w przypadku wystąpienia okoliczności mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Sleep Well Apartments in Cracow, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już zrealizowane.

XI. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sleep Well Apartments in Cracow.

XII. Kaucja na czas pobytu

Sleep Well Apartments in Cracow zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia obiektu, w celu pokrycia wystąpienia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta.

XIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez spółkę ISN sp. z o.o.  jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale konieczne w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Udostępniane danych osobowych przez Klienta dokonuje się na etapie składania rezerwacji, zgłaszania zapytań i wniosków, wyrażania opinii oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie  ISN sp. z o.o.  czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
4. ISN sp. z o.o.  może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Klienta dotyczyć będzie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej, sprzętowej i programowej niezbędnej do świadczenia usług przez ISN sp. z o.o.

XIV. Postanowienia końcowe

1. ISN sp. z o.o. zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.

2. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie ISN sp. z o.o..
4. Załącznikiem stanowiącym integralną część regulaminu jest Polityka Prywatności, której zmiana nie stanowi zmiany regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 roku.

  Search

  Archiwa

  Calendar

  Czerwiec 2021
  P W Ś C P S N
       
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  

  Kategorie

  • Brak kategorii